Tugiisikute täiendkoolitus

Õppekava nimetus

TUGIISIKUTE TÄIENDKOOLITUS 
 
 

Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.

Õppekava koostamise alus
Õppekava koostamisel on lähtutud 01.01.2016.aastal jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse § – s 23 sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust; samuti on arvesse võetud perioodil 2022-2023 praktiseerivate tugiisikute koolitusvajadusi.

Õppekeel
Eesti keel

Õppekava maht
48 ak/t, millest 100 % on auditoorne õpe 

Koolituse toimumise aeg
Avalikud koolitused toimuvad vastavalt kodulehel olevale koolituste ajakavale.

Õppekeskkond
Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale. Koolitusruum vastab grupi suurusele, on nõuetekohaselt valgustatud, õhutatav ning varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga (projektor, ekraan, tahvel, arvuti).

Vastavalt kokkulepetele võivad koolitused toimuda Eesti erinevais paigus. Koolitusruume renditakse.
 

Sihtgrupp
Isikud, kelle tugisiku baasväljaõppekursusest on juba palju aega möödas ning vajavad teabe värskendamist. Samuti praktiseerivad tugiisikud või tööd otsivad tugiisikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna toetada lapsi ja noori ning iseseisva toimetuleku probleemidega peresid. 

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
•         motivatsioonikiri, kus põhjendatakse oma soovi töötada või tööle asuda tugiisikuna;

•         vanus vähemalt 21 eluaastat;
•         omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt pedagoogilise või sotsiaaltöö kogemus;
•         haridust tõendav dokument.

Eesmärk
Õppija omandab või uuendab teadmisi töötamiseks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate laste, noorukite, täiskasvanute ning peredega. 

 
Üldised õpiväljundid
Koolituse läbinu:
–       orienteerub lastele, noorukitele, täiskasvanutele ja peredele pakutava tugiisikuteenuse erinevuses; 
–       toetab erivajadusega last paremaks toimetulekuks haridusasutuses;
–       kasutab  toetatava isiku arengutasemele vastavaid suhtlemisvõtteid;
–       juhendab last õpitegevustes või peret kasvatusküsimustes;
–       lähtub oma töös eetilistest põhimõtetest ja laste ning noorukite arenguvajadustest.
 
Õppesisu, õpiväljundid ja hindamine moodulite lõikes
I KOOLITUSPÄEV
Teema Tugiisikuteenuse olemus ja võimalused
Maht Auditoorne töö: 8 ak/t
Eesmärk: Koolitusel osaleja orienteerub tugiisikuteenuse olemuses ja erinevuses sihtgruppide lõikes. Laste, noorukite, täiskasvanute ja perede toetamise ning võimestamise võimalused ja meetodid.
Käsitletavad teemad: -tugiisikuteenuse korraldamise põhimõtted ja ülesanded; -teenuse põhialused, eetika ja andmekaitse; -tugiisikuteenuse sisu erinevate sihtrühmade korral.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -teab tugiisikuteenuse korraldamise põhimõtteid ja ülesandeid; -teab allikaid, kust leida vajalikku informatsiooni; -tunneb ja oskab kirjeldada tugiisikuteenuse osutamise põhialuseid ja eetilisi printsiipe ning andmekaitsest tulenevaid kohustusi; -teab, tunneb ja kirjeldab tugiisikuteenuse sisu lasteaias, koolis ja perekonnas.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
II KOOLITUSPÄEV
Teema Suhtlemisoskused
Maht Auditoorne töö 8 ak/t
Eesmärk: Õppur oskab valida klienditööks sobiliku suhtlemisviisi.
Käsitletavad teemad: -suhtlemisprotsesside alused; -erinevad suhtlemisviisid: agressiivne, kehtestav, alistuv; -mina-teadete edastamine; -tagasisidestamise erinevad võimalused: konstruktiivsel, jõustaval, edasiviival ja hamburgeri meetodil; -mõjutamisoskused.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -oskab edastada sõnumit kehtestaval viisil; -oskab anda tagasisidet erineval moel; -oskab sõnumit edastada mina-teatena ning teab võimalusi, kuidas vastata kliendi destruktiivsest mõtteviisist tulenevale avaldusele või väljendusele; -analüüsib ennast suhtlejana ja teab enda tugevusi ning nõrkusi.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
III KOOLITUSPÄEV
Teema Sõltuvuskäitumine, vägivald ja võrgustikutöö
Maht Auditoorne töö 8 ak/t
Eesmärk: Õppijal on vajalikud teadmised sõltuvustest, vägivalla tundemärkidest ja võrgustikutööst.
Käsitletavad teemad: -sõltuvused ning nende mõju isiku toimetulekule; -vägivalla erinevad vormid ning nende äratundmine; -passiiv-agressiivsuse erinevad vormid; -võrgustiku- ja meeskonnatöö põhialused; -perekonna/kliendi tugivõrgustik.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -teab, tunneb ja kirjeldab märke, mis viitavad võimalikule sõltuvusele: alkohol, narkootikumid, internet jne; -teab, tunneb ja kirjeldab märke, mis viitavad võimalikule vägivallale - füüsiline, vaimne, emotsionaalne; -teab ja oskab kasutada meeskonnatöö põhimõtteid; -koostab kliendi/perekonna võrgustikukaardi ja kirjeldab selle kasutamist.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
IV KOOLITUSPÄEV
Teema Spetsiifilised oskused klienditöös - erivajadused
Maht Auditoorne töö 8 ak/t
Eesmärk: Õppur on omandanud baasteadmised klienditööks lähtuvalt tolle erivajadustest.
Käsitletavad teemad: -arengupsühholoogia alused; -inimese põhivajadused; -erivajduse ja puude mõisted ning sisu; -enamlevinud vaimse tervise häired lastel; -arengulised ja hariduslikud erivajadused.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -orienteerub inimese arengu seaduspärasustes; -teab ja tunneb inimese põhivajadusi ning oskab neid kirjeldada; -teab, tunneb ja oskab kirjeldada aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häire, internetisõltuvuse jm enamlevinud psüühiliste häirete tunnuseid; -orienteerub arenguliste ja hariduslike erivajaduste sisus ning olemuses; -analüüsib tugiisiku võimalusi erivajadustega kliendi toetamisel.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
V KOOLITUSPÄEV
Teema Spetsiifilised oskused klienditöös - töö lapse perega
Maht Auditoorne töö 8 ak/t
Eesmärk: Õppur oskab juhendada pereliikmeid laste kasvatamisel ning anda asjakohast tagasisidet lapse tegevuse kohta koolis/lasteaias.
Käsitletavad teemad: -kasvatustöö alused; -perekond kui sotsiaalne institutsioon; -süsteemne perestruktuur; -koostöö perekonnaga; -düsfunktsionaalsed peremudelid; -konfliktide lahendamine; -probleemilahenduse käik; -vestlused rasketel ja ebamugavatel teemadel.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -oskab analüüsida erinevaid peremudeleid ja -struktuure; -kasutab pere või lapsevanemaga kontakti loomisel toimivaid võtteid; -juhendab peret/vanemat vajaduse korral laste kasvatusvõtete rakendamisel; -oskab analüüsida ennast konflikti lahendajana ning sellest tulenevalt julgeb käsitleda raskeid ja ebamugavaid teemasid; -oskab meetodina rakendada probleemilahenduse käiku.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
VI KOOLITUSPÄEV
Teema Kõige tähtsam töövahend - MINA ISE - tugiisik
Maht Auditoorne töö 8 ak/t
Eesmärk: Õppur on teadlik enda sisemistest motivatsioonisuundadest ning tegutseb sellest lähtuvalt.
Käsitletavad teemad: -isiklikud väärtused; -motivatsioonisuunad ja töösuunad; -VIUHTI-motivatsiooniring; -sisemised sabotöörid; -vaimne enesehooldus ja väärtuse loomine oma töö kaudu.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja: -oskab analüüsida oma sisemist motivatsiooni ning seda käivitada; -oskab toime tulla sisemiste takistustega ning kasvatada seeläbi enda professionaalset võimekust; -eneseteadlikkuse kasvades suureneb võime luua väärtust ning teha tähenduslikku tööd.
Hindamine
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Koolitusel osalemine 8 ak/t
Õppemeetodid:
Kasutatakse õppemeetodeid, mis on võimalik praktilise tööga igapäevaselt siduda: loengut, arutelu , rolli-mängu, rühmatööd võrgustikukaart, test jne .

Õppematerjalid
Edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt üks päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppeaja kestus
Reeglina 8 ak/t päevas – kuus päeva jaotatuna kolmele kuule. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
–       osalemine 100 % -s auditoorsetest tundidest;

–       kaasa tehtud praktilised tööd ja õpiülesanded koolituspäevade jooksul. 
Erandkorras ja kokkuleppel saab õppur koolitusel vähem osaleda, aga sel juhul väheneb tema tunnistusel kajastuv õppetundide maht ning teemade sisu. 
 
Maksumus
Koolituse maksumus 798 EUR/inimese kohta.
Maksumus sisaldab koolitajate tasu, ruumi ja tehnika renti, koolitusmaterjale elektroonilisel kujul, 2 kohvipausi ja kerge lõunaeine ning koolituse koordineerimist.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
Koolituse nõutud mahus mitte läbinutele väljastatakse tõend läbitud teemade kohta.

Grupi suurus
Minimaalselt grupi suurus 8 inimest, maksimaalselt kuni 16 osalejat.

Koolitajad
Kõikidel koolitajatel erialane kõrgharidus ning pikaajaline töökogemus nimetatud teemade raames.